Algemene Voorwaarden van Global Visa Services
Algemene Voorwaarden van Global Visa Services

- Global Visa Services (GVS) is een activiteit van de Nederlandse Visumdienst en Ambassade Informatie (NVAI) gevestigd te 2593 BH Den Haag aan de Laan van Nieuw Oost-Indie 1E.
- U wordt geacht de hieronder staande Voorwaarden volledig te hebben gelezen en bij het aangaan van de Overeenkomst deze Voorwaarden te accepteren.


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna ook aangeduid als “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
- “Contractprijs”: de prijs welke op grond van de Overeenkomst aan GVS verschuldigd is in verband met het verrichten van Diensten;
- “Diensten”: iedere vorm van dienstverlening die door GVS ten behoeve van Opdrachtgever wordt of zal worden verricht krachtens Overeenkomst. Tot diensten worden - onder meer - gerekend: bemiddeling bij visum aanvragen, verzorgen van legalisaties en bemiddeling bij contacten met ambassades en consulaten e.d.;
- “GVS”: de gebruiker van deze Voorwaarden;
- “Opdrachtgever”: de wederpartij van GVS zijnde de persoon of onderneming die de Diensten afneemt dan wel de houder van het paspoort;
- “Overeenkomst”: de tussen GVS en Opdrachtgever gesloten of te sluiten overeenkomst, betreffende de te leveren Diensten, met inbegrip van deze Voorwaarden welke geacht worden deel uit te maken van de overeenkomst.

2.Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening die GVS verleend. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Van deze Voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen GVS en Opdrachtgever worden afgeweken. Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens verstaan per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.
2.3. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

3. Overeenkomst

3.1. Alle door GVS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt tussen GVS en Opdrachtgever tot stand zodra Opdrachtgever de opdracht bij GVS heeft geplaatst en GVS een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
3.2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en of wetten, vracht en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der Overeenkomst. Bij wijziging van een of meer dezer factoren heeft GVS het recht de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van de wijziging met terugwerkende kracht te wijzigen.
3.3. GVS heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voor zover die derden of hun werknemers jegens de Opdrachtgever van GVS wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunner behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe GVS hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van GVS. Te hunner aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van GVS, als omschreven in deze Voorwaarden.

4. Contractprijs

4.1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW
4.2. Indien door GVS all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn inbegrepen alle kosten, die in het algemeen bij normale uitvoering van de Overeenkomst voor rekening van GVS komen.
4.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet inbegrepen: belastingen, heffingen consulaat- en legalisatie- en legeskosten.
4.4. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra naar billijkheid vast te stellen honorarium in rekening worden gebracht.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. De Opdrachtgever zal GVS kosteloos alle informatie verstrekken die GVS in verband met de Overeenkomst redelijkerwijs nodig acht en is verplicht te zorgen dat de vereiste documenten, correct, volledig en tijdig in het bezit van GVS zijn.
5.2. GVS is niet gehouden, doch wel gerechtigd te onderzoeken of de gedane opgaven juist en volledig zijn.
5.3. Indien de Opdrachtgever daar omtrent bij het aangaan van de Overeenkomst geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de afhandeling ter keuze van GVS.
5.4. Nakoming van de Overeenkomst zal geacht te hebben plaatsgevonden indien de overeengekomen Diensten door GVS zijn verricht. Hierbij dient vermeld dat er sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
5.5. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

6. Garantie voor verrichte diensten

6.1. GVS garandeert dat de Diensten naar beste kunnen zullen worden verricht. Een verdergaande garantie met betrekking tot verrichte Diensten wordt niet verstrekt.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling geschieden in contanten hetzij bij het aangaan van de Overeenkomst dan wel bij het afleveren van de documenten. Indien van deze regel wordt afgeweken, wordt een betalingstermijn van 14 dagen aangehouden.
7.2. Betaling geschiedt zonder enigerlei verrekening, vorderingen, compensatie, aftrek of inhouding.
7.3. Iedere vorm van bezwaar tegen de inhoud van de factuur zal door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan GVS worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard.
7.4. Indien Opdrachtgever enige van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, is Opdrachtgever aan GVS de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
7.5. Daarenboven is GVS gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. GVS is gerechtigd zaken, documenten en gelden terug te houden voor rekening en risico van de Opdrachtgever tot haar vorderingen zijn voldaan.
7.6. GVS kan de haar in lid 4 en 5 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
7.7. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht, alle door enige overheid - waaronder begrepen ambassades en consulaten - in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen, in verband met de Overeenkomst, aan GVS te vergoeden.
7.8. Alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij 15% (vijftien procent) van het te incasseren bedrag als minimum vergoeding heeft te gelden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De contractuele aansprakelijkheid van GVS is beperkt tot het nakomen van de inspanningsverplichting zoals genoemd in artikel 5.4. van deze Voorwaarden.
8.2. De aansprakelijkheid van GVS zal bovendien te allen tijde beperkt zijn tot 1) de Contractprijs of 2) het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van GVS zal worden uitbetaald, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.
8.3. GVS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor economische schade of gevolgschade met inbegrip van - maar niet beperkt tot - gederfde winst en immateriële schade.
8.4. De Opdrachtgever is jegens GVS aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of het niet naleven van de specifieke voorwaarden opgelegd door overheden waaronder begrepen ambassades en consulaten in verband met de Overeenkomst.
8.5. De Opdrachtgever vrijwaart GVS voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met (uitvoering van de) Overeenkomst, tenzij GVS ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk zou zijn.

9. Overmacht

9.1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die GVS redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan GVS de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.
9.2. In geval van overmacht heeft GVS het recht om (i) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of (ii) Opdrachtgever een nadere termijn voor nakoming voor te stellen. Indien GVS na afloop van deze nadere termijn niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, is GVS bevoegd de Overeenkomst alsnog met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ingeval van beëindiging wegens overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot vergoeding van enige schade en kosten.
9.3. Indien GVS bij het beëindigen van de Overeenkomst al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

10. Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen alle documentatie, alsmede alle dragers van intellectuele eigendomsrechten waar Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst op enige wijze kennis van neemt, zullen te allen tijde de eigendom blijven van GVS en zullen niet zonder voorafgaande toestemming van GVS mogen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Ditzelfde geldt voor de informatie die wordt verstrekt op de website van GVS.

12. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die door GVS worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen slechts gebruikt worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen GVS en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. In geval van een geschil tussen GVS en Opdrachtgever, voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst of deze Voorwaarden of een daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking, zal het geschil aan de bevoegde rechter te Breda, Nederland worden voorgelegd.

(versie januari 2017)